Fjordhesten Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Søndag den 10. oktober 2021 kl. 10:30 på

Hotel Hedegaarden

Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle

                Program:
10.30       Generalforsamling
12.30       Frokost (bestilles sammen med tilmeldingen)

13.15        Generalforsamling fortsat

                Dagsorden ifølge vedtægten

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Uddeling af diverse priser og rosetter
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlem(mer) til avlsområdet jf. 6 stk. 1
 9. Valg af bestyrelsesmedlem(mer) til sportsområdet § 6 stk. 1
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlem(mer) § 6 stk. 1
 11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (valgperiode 1 år)
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Aktivitetsplan for det kommende år
 14. Eventuelt

Vel mødt

Bestyrelsen

Praktiske bemærkninger

Hvem kan deltage
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage, men vi accepterer, at et personligt medlem inviterer partneren eller evt. børn med. Stemmeretten er personlig, og der kan ikke stemmes med fuldmagt. Familiemedlemmer kan alle deltage med taleret, men der er kun én stemme pr. familie.

Tilmelding
Ved ankomst udleveres stemmesedler til alle deltagere sammen med frokost-billet. Det er derfor nødvendigt med tilmelding. Tilmelding sker vha. blanket nedert på denne side.

Forplejning og priser

Der er mulighed for at spise frokost på Hotel Hedegaarden – tilmelding sammen med tilmelding til generalforsamlingen. Frokosten består af en buffet med danske retter. Den koster 175 kr. med 1 stk. sodavand el. øl.
Medbragt mad eller mad købt hos naboen må ikke nydes på hotelletsmatrikel.
Undervejs i generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop eftermiddagskaffe/-the med kage.

Tilmelding til frokosten er ikke gældende før betaling er registreret på foreningens konto. Reg nr.7670 konto 0006228493 eller Mobile Pay til nr. 418520 

Husk at angive navn og medlemsnummer ved betaling.
Af hensyn til bestilling af forplejning samt klargøring af stemmesedler m.m. skal vi have din tilmelding senest den 5. oktober 2021.

Forslag – punkt 7 på dagsordenen

Forslag 1

Forslagsstiller: Bestyrelsen.

Hesten og soigneringen
Hesten skal ved deltagelse i arrangementer arrangeret af Fjordhesten Danmark fremstilles velsoigneret. Manen skal være opretstående og bør være klippet i en passende bue.

Begrundelse:

Fjordhesten har gennem mange generationer været kendt for deres karakteristiske udseende med klippet opretstående man. I disse år hvor racen har fået en kæmpe popularitet hos mange nye brugere, ses der fra tid til anden andre mere alternative frisure såsom hængeman og roseknopper. Hvordan man som ejer af hesten ønsker den skal fremstå til hverdag hjemme i egen stald, kan vi ikke blande os i. Ved kåringer, mesterskaber og lign. arrangementer arrangeret af Fjordhesten Danmark, ønsker vi racen tages seriøst og dette sker bl.a. ved at hestene fremstår velplejede og soigneret efter racestandarten.

Forslag 2

Forslagsstiller: Forretningsudvalget og Avlsudvalget

Med virkning fra 1. januar 2022 indføres følgende retningslinjer for bekæmpelse af CEM hos fjordheste.

1)
Der kræves CEM-test af alle fjordhingste, som skal bedække/tappes til insemination i bedækningssæsonen 2022.
Kun CEM-negative hingste må opstarte bedækning/tapning til insemination.
Den verificerede test skal bestå af 4 svabere fra hver hingst og analyseres som PCR-test.

2)
Det anbefales, at alle hopper, som skal bedækkes/insemineres får taget en CEM-test.
Kun CEM-negative hopper må bedækkes.
Den verificerende test skal bestå af 3 svabere fra hver hoppe og analyseres som PCR-test.

3)
Foreningen går ind i bekæmpelsen af CEM, og forretningsudvalget/avlsudvalget bruger de kommende måneder på at udarbejde en økonomisk model, der indeholder mulighed for kompensation til de af foreningens hingste- og hoppeejere, som deltager i det planlagte screeningsprogram, som foreningen samarbejder med Københavns Universitet og Statens Seruminstitut om.
Modellen forelægges på den ordinære generalforsamling i marts.

Begrundelse:

Forslaget udspringer af et foredrag om CEM på hingsteholdermødet den 28. september. Mødet blev livestreamet, og streamingen ligger tilgængelig for alle medlemmer på www.fjordhest.dk, medlemssektionen, menupunktet Avls-info. De første næsten to timer af mødet handlede om CEM, som er blevet et tema hos os, efter at to af foreningens hingsteholdere har haft ret store udbrud i deres besætninger i år.
I 2020 var det hos Islandshestene smitten brød ud, 249 heste blev undersøgt. de 106 var positive. (14 hingste og 92 hopper).
Derfor har foreningen i 2021 haft et screeningsprojekt, hvor 2752 islandsheste er blevet undersøgt for CEM. 23 hingste og 55 hopper var positive.
I år har Statens Seruminstitut undersøgt prøver på 16 fjordhingste og 31 fjordhopper. Der var 11 CEM-positive i hver gruppe.
I hingstegruppen indgår også hingsteplage og måske vallakker.
Forretningsudvalget/avlsudvalget beder om generalforsamlingens opbakning til, at vi arbejder videre med en model, hvor foreningen fortsætter arbejdet med en screeningsprojekt i 2022, som også inkluderer økonomisk bidrag med mulighed for kompensation til de foreningsmedlemmer, hvis fjordhingste og fjordhopper deltager i projektet.
Det forudsættes, at også importerede fjordhingste, der i 2022 godkendes som EU-hingste med testes helt på linje med avlshingstene med godkendelse fra en dansk kåringsplads.

Forslag 3

Forslagsstiller: Forretningsudvalget og avlsudvalget

Fjordhingste med godkendelse til avl i Danmark i 2021 og de nye, der kommer til i 2022 skal testes for Cerebellar Abiotrophy (CA) inden bedækningssæsonen 2022 begynder. Testningen foregår i USA, hvor det efter undersøgelse af en hårprøve fastslås, om hesten er bærer af anlægget for Cerebellar Abiotrophy. . Avlsudvalget er ansvarlig for, at testningen gennemføres. Foreningen afholder udgiften. Prisen per gentest er netop nu 40 $ (sv.t. kr. 254,70 den 29.09.2021).
Forretningenudvalget og avlsudvalget vil gerne have medlemmernes opbakning til at foreningen afholder omkostningerne dertil.

Begrundelse:

Forslaget udspringer af et tema på hingsteholdermødet den 28. september. Mødet blev livestreamet, og streamingen ligger tilgængelig for alle medlemmer på www.fjordhest.dk, medlemssektionen, menupunktet Avls-info. Temaet var på dagsordenen som første punkt efter pausen to timer inde i mødet. Informationen havde overskriften ‘Ataksi – en medfødt sygdom hos fjordhestene’.
Vi hørte første gang om sygdommen på en generalforsamling i 1982. Sygdommen var arvelig (med recessiv arvegang), dvs. en anlægsbærer gav anlægget videre til halvdelen af sit afkom. Hvis et føl fik anlægget for ataksi fra begge forældre, så overlevede føllet ikke.
I årene 1983-1995 blev der afkåret 19 avlshingste og fundet 24 hopper, der var anlægsbærere. Det var KVL (Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole i København), der arbejdede med at fastslå, hvem der var anlægsbærere. K. Christensen lavede slægtskabsdiagrammer og A. Basse obducerede føllene med særligt fokus på lillehjernen.
Siden dengang er der sket en kæmpeudvikling i de gentests, der er tilgængelige, og I USA kan man idag få hårprøver undersøgt for mange forskellige arvelige sygdomme. En af dem er Cerebellar Abiotrophy, som er nutidens navn for det, vi i sin tid kaldte ataksi (ordet ataksi er et andet ord for koordinationsforstyrrelser, og de kan opstå af mange forskellige årsager, nogle arvelige, andre ikke).
Der kan stadig gå anlægsbærere rundt derude, Ved at vore avlshingste gentestes for CA, kan vi sikre os, at de ikke er anlægsbærere. Derved undgår vi, at føl kan få anlægget fra begge forældre.

 

 

Forslag 4

Forslagsstiller: Flemming Strange-Hansen

Hingstekåringsreglernes § 6, C, stk 7

Medalje for afkom: En hingst tildeles medalje for afkom, uanset om hingsten er afgået, såfremt den enten har opnået mindst 8 point for afkomsvurdering på plads eller såfremt mindst otte stykker afkom, bedømt ved kåring, har 8,0 eller derover i gennemsnit i eksteriør helhedskarakter.

ændres til:

Medalje for afkom: En hingst tildeles medalje for afkom, uanset om hingsten er afgået, såfremt den enten har opnået mindst 8 point for afkomsvurdering på plads eller er administrativt afkomsvurderet med mindst 8,1 i gennemsnit.

Forslag 5

Forslagsstiller: Flemming Strange-Hansen

Hingstekåringsreglernes §6 B stk 5:

Fællesregler
Nuværende tekst:
b) eksporteret afkom, der kun har udenlandsk kåringsbedømmelse, medtages i antal, men ikke ved beregning af gennemsnitlig helhedskarakter.

Ændringsforslag:
teksten udgår.

Vedtages forslag 5 udgår forslag 6

Forslag 6

Forslagsstiller: Flemming Strange-Hansen

Hingstekåringsreglerne §6 B stk 5
Fællesregler
Nuværende tekst:
b) eksporteret afkom, der kun har udenlandsk kåringsbedømmelse, medtages i antal, men ikke ved beregning af gennemsnitlig helhedskarakter.

Ændringsforslag:
b) eksporterede sønner, der er godkendt som hingste i et andet EU-land eller Norge og som ikke har været fremstillet i Danmark, medtages i antal, men ikke ved beregning af gennemsnitlig helhedskarakter.

Valg – punkt 8-12 på dagsordenen

Ad punkt 8
Valg af bestyrelsesmedlem(mer) til avlsområdet jf. § 6 stk. 1
På valg er:
Leif Grimbühler

Ad punkt 9
Valg af bestyrelsesmedlem(mer) til sportsområdet jf. § 6 stk. 1
Der skal vælges 2 til sportsområdet

Ad punkt 10
Valg af øvrige bestyrelsesmedlem(mer) jf. § 6 stk 1
På valg er:
Morten Thygesen-Larsen

Ad punkt 11
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valgperiode 1 år)

Ad punkt 12
Valg af billagskontrollant
På valg (for 2 år) er Claus Brokholm

Valg af bilagssuppleant
Vælges for 1-årig periode

På gensyn på Hotel Hedegaarden

Tilmelding til generalforsamling 2021

Betaling fortaget via

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept