Vi har masser af regelsæt i foreningen.
Forretningsudvalget har ansvar for vedtægt og forretningsorden, og naturligvis for at begge dele overholdes.
Avlsudvalget har ansvaret for ganske mange regelsæt, og er nok også det udvalg, der har ’de mest snærende bånd’, fordi det vi sommetider kalder for ’de fem gamle regelsæt’ skal ændres med respekt for både EU-bestemmelser og hjemlige bestemmelser. Vore regelsæt skal kunne stå for en kritisk gennemgang på det ministerkontor, der har ansvar for at EU-reglerne om stambogsføring overholdes i Danmark.  Derfor kan vi ikke bare ændre noget efter pludselige indskydelser, det skal være både gennemtænkt og harmoniseret.
Sportsudvalget begyndte i 00’erne (tror jeg nok) at udarbejde forskellige regelsæt for de sportsarrangementer, der blev afviklet. De ændres regelmæssigt, delvist fordi de på en række områder følger DRF’s regelsæt, delvist for virkelighedens verden ændrer sig. Sportsudvalget administrerer en enkelt paragraf i avlens regelsæt om stambogsføring, nemlig den om Sportsstambogen, dvs. ændringer i den skal som hovedregel forelægges på en generalforsamling.

Der er ændringer og så er der ændringer
Hvis hver eneste kommaflytning eller opdatering af en procedure, der er forældet, skulle behandles på en generalforsamling, så ville denne blive dobbelt så lang og en hel del medlemmer ville formentlig slumre hen, for paragraffer er tørre og kedelige for de fleste. 
Derfor kan udvalgene ændre ganske meget selv.
En generalforsamling besluttede for 5-7 år siden, efter at et regelsæt ikke var blevet overholdt, at alle regelsæt skulle lægges på hjemmesiden inden en bestemt dato i januar, og herefter kunne dette regelsæt ikke ændres i resten af kalenderåret. Undtagelsen herfra var udefra kommende regler, dvs. reglerne, som vi SKAL følge, og så beslutningen på foreningens egen generalforsamling.

Skæringsdatoen i 2019 er den 10. januar
Vi holdt regelmøde i Avlsudvalget i rigtig god tid, nemlig ultimo november. Så kom jul og nytår i vejen, og da det var overstået, fik vi travlt.  Men regelsættene kom på hjemmesiden inden fristen udløb.  De ligger her i den lukkede del af hjemmesiden, nærmere bestemt under Avls-info.
Vi havde i alt 10 regelsæt, vi skulle gennemgå dels mhp. opdateringer inden den 10. januar dels mhp. de forslag, vi gerne vil have generalforsamlingsbehandlet. Det sidste holder vi møde om den 25. januar, og når vi har disse forslag klar, så kommer de også i Avls-info. 1. februar er sidste frist for indsendelse af forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og det er foreningsformanden disse forslag skal sendes til.
Når regelsættene pr. 10. januar ligger i Avls-info og IKKE ude i den åbne del af hjemmesiden, så er forklaringen, at det er foreningsmedlemmerne der debatterer og beslutter, ikke alle mulige andre, der ikke betaler kontingent.
§10 stk. 2 og 3 i vedtægten beskriver forretningsgangen ved forslagsstillelse.

Avlens regelsæt pr. 10. januar
Hvis du læser avlens regelsæt igennem og finder noget, du gerne ’vil snakke med os om’, så skriv en kommentar her. Vi tror, vi får de bedste regelsæt ved en dialog med medlemmerne. I 2017 havde vi medlemsmøderne, hvor vi kunne udveksle synspunkter. Disse møder var ikke på kalenderen i 2018, hvor vi brugte tiden på Fjordhestens Abc, altså moduluddannelsen.

De ’gamle’ regelsæt
Her har vi tradition for, at væsentlige ændringer besluttes på en generalforsamling. Den tradition vil avlsudvalget gerne fortsætte, og det er det, vi mødes om den 25. januar.
Ved de ’gamle’ regelsæt forstår vi disse:
– regelsættet om stambogsføring (vi vil gerne for tydeliggørelsens skyld fremover bruge udtrykkene; basisstambog, kåringsstambog, sportsstambog og elitestambog om opdelingen af hovedafsnittet og så har vi de to registre for hopper og vallakker med det vi kalder for kun kort kendt afstamning på morsiden)
– de generelle kåringsregler, der går lidt mere i detaljen med det, der sker på en kåringsplads og indeholder §§ om andre bestemmelser i relation til kåringsdeltagelse
hingstekåringsreglerne (primært kåringsbedømmelse og afkomsvurderinger)
hoppekåringsreglerne (primært kåringsbedømmelse og afkomsvurderinger)
vallakkåringsreglerne (primært kåringsbedømmelse og afkomsvurderinger)
Det sidste regelsæt er det yngste, idet vallakkåringen blev indført i 2001.
De fire andre stammer mere eller mindre fra 1931, men er naturligvis blev et ændret ganske mange gange undervejs.  Der er trods alt tale om over 80 år.
I de regelsæt, vi har lagt i Avls-info har vi brugt farvemarkeringer til at markere, hvilke ord, der skal ud eller ind, ligesom vi har en tredje farve til forklaringer til medlemmerne. Det har vi gjort, fordi disse regelsæt godt kan være svært tilgængelige pga. det tørre sprog.  

Summa-summarum
ALT i alle 10 regelsæt kan omsættes i forslag til en generalforsamling, men det meste af det er bedst tjent med, at udformningen sker gennem en fornuftig dialog. 
I avlsudvalget regner vi med, at vort næste regelmøde vil resultere i udarbejdelse af fem (måske et par mere) forslag til generalforsamlingen den 3. marts.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept